onsdag 24 mars 2010

Pressregler für alle


Valet 2010 kommer att gå till historien som den mest granskade valkampanjen någonsin.
Redan 1998 när folk fick prova personval för första gången började medier granska makthavarna mer grundligare än innan.

Valet 2002 har medier granskat alla riksdagskandidater i landet samt toppnamnen i kommuner och landstingen. Under valet 2006 har granskningen gått så pass långt att praktiskt taget alla som fanns med på listorna i något av de tre vallistorna har granskats. Det kunde handla om allt från betalningsanmärkningar, tidigare jobb eller familjehemligheter.

Medier är inte de enda som granskar kandidaterna. Lobbyorganisationer av alla slag har intresse att profilera sig samt se till att kandidaterna pratar om speciella frågor i sina kampanjer.

Det finns flera exempel på hur lobbyister kom med stora avslöjanden:
* 1998 avslöjade Greenpeace att miljöpartister i riksdagen kör de mest omiljövänliga bilarna.
* 2002 avslöjade Expo och Robert Aschberg att flera sverigedemokrater har brottsligt bakgrund.
* 2006 avslöjades att flera moderater har anlitat svarthjälp.

Ännu idag har granskningen inte avslöjats ännu men jag blir inte förvånad att snart får vi se vad kandidaterna har gömt i garderoberna. För första gången kommer väljare på Facebook, Twitter och YouTube att skriva om kandidaterna utan att de själva vet om det. Därför är det viktigt att du som kandidat är beredd på att möta kritiken även på de sociala medierna.

För nya och fräscha kandidater kan det därför vara nytt och, inte sällan, obehagligt att hamna i blickfånget. Många journalister kommer att utnyttja detta. Redan under valet 2006 har kommunala kandidaterna avslöjats mer i tidningarna än de redan etablerade politikerna i riksdagen.
Jag tycket att alla bör känna till de pressetiska reglerna för att veta vad som gäller. Under valkampanjen kommer jag att ge lite tips och råd om hur man förhåller sig till den kritiska mediegranskningen. Jag kommer även att ge tydliga exempel på hur journalister trampar över sina skyldigheter.

Här är reglerna i sin helhet:

I. PUBLICITETSREGLER

Ge korrekta nyheter

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Var generös med bemötanden

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen. Respektera den personliga integriteten

Respektera den personliga integriteten

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.
Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Var varsam med bilder

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.

12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.

Hör båda sidor

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Var försiktig med namn

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar